Tom Morgan


D&AD New Blood Winner1520


Final Major Project

An installation that communicates the ‘Then vs. Now’ difference. Considering the golden age of hip-hop in the 1970s and 1980s in comparison to today’s youth.

As a fan of Rap and Hip-Hop, this gave me new perspectives on the genre. The South Bronx’s cultural and socioeconomic difficulties, such as the containment of Black communities.

‘1520’ is a communication gadget that provides a conceptual insight into Hip-terrible Hop’s directions. It will empower new and existing fans of Hip-Hop, to think and understand the ‘then vs now’. A speaking gadget that offers an opinion from the eyes of someone who has spent a year studying the industry. As a result, there has been a discussion and a shift in rap, returning Hop back to its Hip.
Gosodiad sy’n cyfleu’r gwahaniaeth ‘Then vs. Now’. Ystyried oes aur hip-hop yn y 1970au a’r 1980au o’i gymharu â phobl ifanc heddiw.

Fel ffan o Rap a Hip-Hop, rhoddodd hyn safbwyntiau newydd i mi ar y genre. Anawsterau diwylliannol a chymdeithasol-economaidd De’r Bronx, megis cadw cymunedau Du yn eu lle.

Mae ‘1520’ yn declyn cyfathrebu sy’n rhoi cipolwg cysyniadol i gyfeiriadau Hip-ofnadwy Hop. Bydd yn grymuso cefnogwyr newydd a phresennol Hip-Hop, i feddwl a deall ‘then vs now’. Teclyn sy’n siarad sy’n cynnig barn drwy lygaid rhywun sydd wedi treulio blwyddyn yn astudio’r diwydiant. O ganlyniad, cafwyd trafodaeth a newid mewn rap, gan ddychwelyd Hop yn ôl i’w Hip.


XL Recordings: Kala World


D&AD Competition Winner

I developed ‘Kala world’ to commemorate the rebirth of Kala. In 2007, this album exploded out in the music industry. Politically loaded dance anthems communicating the lives in developing nations. Throughout places like India, Sri Lanka, Angola, Liberia, Trinidad, and Jamaica creating sounds through their heritage and roots.

The genuine meaning and comprehension of Kala’s creation are celebrated at Kala World. Providing an online experience event via live webcams, linking the developed world with Kala World.

Kala was created by M.I.A. with the purpose of exploring a world other than your own. A stepping stone to learning about a culture, viewpoints, and way of life.  To envision of M.I.A life was showcased in Kala world was crucial.
Datblygais ‘Kala world’ i goffáu ailenedigaeth Kala. Yn 2007, ffrwydrodd yr albwm hwn yn y diwydiant cerddoriaeth. Anthemau dawns â neges wleidyddol yn cyfleu bywydau mewn gwledydd sy’n datblygu. Ledled mannau fel India, Sri Lanka, Angola, Liberia, Trinidad a Jamaica gan greu seiniau drwy eu treftadaeth a’u gwreiddiau.

Dethlir ystyr a dealltwriaeth wirioneddol o greadigaeth Kala yn Kala World. Darparu digwyddiad profiad ar-lein drwy we-gamerâu byw, gan gysylltu’r byd datblygedig â Kala World.

Crëwyd Kala gan M.I.A. gyda’r diben o archwilio byd heblaw’ch un chi. Cam tuag at ddysgu am ddiwylliant, safbwyntiau a ffordd o fyw.  Er mwyn darlunio M.I.A roedd arddangos bywyd yn Kala world yn hanfodol.Website

Instagram