Samm Sage


Mountain Manners


Final Major Project

I aimed to tackle trail sabotage in a new way that changes how we interact within green spaces. Traps are not simply an issue of who owns the trails, this is an issue of public health and safety.  Creating a safer environment was crucial for this project.

I aim to change the way that both riders and hikers interact with the trails and with each other, through changing behaviour and encouraging tolerance, this solution will make trails a much safer and more enjoyable environment.

Issues come from a lack of knowledge and communication between the two groups. Mountain Manners aims to create a new system that informs and bridges the communication gap. This is a physical solution, taking an approach that others have not.
Fy nod oedd mynd i’r afael â difrod i lwybrau mewn ffordd newydd sy’n newid sut rydym yn rhyngweithio mewn mannau gwyrdd. Nid mater o bwy sy’n berchen ar y llwybrau yn unig yw trapiau, mae hyn yn fater o iechyd a diogelwch y cyhoedd. Roedd creu amgylchedd mwy diogel yn hanfodol ar gyfer y prosiect hwn.

Fy nod yw newid y ffordd y mae marchogion a cherddwyr yn rhyngweithio â’r llwybrau a chyda’i gilydd, drwy newid ymddygiad ac annog goddefgarwch, bydd yr ateb hwn yn gwneud llwybrau’n amgylchedd llawer mwy diogel a phleserus.

Mae’r problemau’n deillio o ddiffyg gwybodaeth a chyfathrebu rhwng y ddau grŵp. Nod Mountain Manners yw creu system newydd sy’n hysbysu ac yn pontio’r bwlch cyfathrebu. Mae hwn yn ateb ffisegol, gan fabwysiadu dull nad yw eraill wedi’i fabwysiadu.

Netflix Unites Us


D&AD Competition 

Language is a barrier that prevents Western audiences from interacting with foreign content. We came to the conclusion that there is only one universal language on Netflix: Emotion.

Emotion has the power to become a language in itself. Western audiences may not be able to connect with foreign places, faces or stories. However, there is no doubt that we can connect with their emotions. Joining Western audiences with foreign content through the shared stories of emotion.

Language divides us, Netflix Unites us.

For this project, we have focused on the emotion of fear,
fear unites us.
A collaboration with: Kavishka Ranjula Lokugonaduwage
Don Perera
Mae iaith yn rhwystr sy’n atal cynulleidfaoedd y Gorllewin rhag rhyngweithio â chynnwys tramor. Daethom i’r casgliad mai dim ond un iaith gyffredin sydd ar Netflix: Emosiwn.

Mae gan emosiwn y pŵer i ddod yn iaith ynddo’i hun. Efallai na fydd cynulleidfaoedd y Gorllewin yn gallu ymgysylltu â lleoedd, wynebau neu straeon tramor. Fodd bynnag, nid oes amheuaeth na allwn ymgysylltu â’u hemosiynau. Cysylltu cynulleidfaoedd y Gorllewin â chynnwys tramor drwy’r straeon a rennir am emosiwn.

Mae iaith yn ein rhannu ni, mae Netflix yn ein huno.

Ar gyfer y prosiect hwn, rydym wedi canolbwyntio ar ofn fel emosiwn, mae ofn yn ein huno.
Cydweithrediad gyda: Kavishka Ranjula Lokugonaduwage
Don PereraWebsite

Instagram