Rhys Knight

Toni Breidinger- Motorsport


Final Major Project

My Final project is about the fears that young athletes have while they are young. I wanted to establish a platform and campaign that brings hope to young athletes who are struggling to get motivated to start sports or to keep going despite their fears. With this, I designed a campaign based on the experiences of professional athletes who have overcome a variety of anxieties in their quest for greatness.

To do so, I gathered anecdotes from a variety of athletes and narrowed them down to three: LeBron James, Eileen Gu, and Toni Breidinger. To get the most out of the stories, I chose these case studies based on how unique their stories are, in order to inspire younger athletes in a variety of ways.
Mae fy mhrosiect terfynol yn ymwneud â’r ofnau sydd gan athletwyr ifanc tra byddant yn ifanc. Roeddwn i eisiau sefydlu llwyfan ac ymgyrch sy’n dod â gobaith i athletwyr ifanc sy’n ei chael hi’n anodd cael y cymhelliant i ddechrau chwaraeon neu i ddal ati er gwaethaf eu hofnau. Gyda hyn, cynlluniais ymgyrch yn seiliedig ar brofiadau athletwyr proffesiynol sydd wedi goresgyn amrywiaeth o bryderon yn eu nod i sicrhau mawredd.

I wneud hynny, fe wnes i gasglu straeon gan amrywiaeth o athletwyr a dewis tair ohonynt: LeBron James, Eileen Gu, a Toni Breidinger. Er mwyn manteisio i’r eithaf ar y straeon, dewisais yr astudiaethau achos hyn yn seiliedig ar ba mor unigryw yw eu straeon, er mwyn ysbrydoli athletwyr iau mewn amrywiaeth o ffyrdd.Netflix: What The F**X!


D&AD Competition 

Conor and I were tasked with a brief from Netflix, to create excitement for Non-English language content amongst the UK audiences. We needed to create a campaign that would drive the UK audience into watching more of Netflix foreign TV shows and Films in a way that was new and hadn’t been done before.

The idea was to stay on brand with Netflix, but to bring the user into these stories that were so talked about when they first came out. The idea was to set an algorithm that delivered texts and notifications to users based on their favourite foreign shows, to drive them to become interested again and to watch a new show. Also creating a glitched homepage to introduce what country would been show on What The F**X! that week.
Cafodd Conor a minnau frîff gan Netflix, i greu cyffro ar gyfer cynnwys nad yw’n Saesneg ei iaith ymhlith cynulleidfaoedd y DU. Roedd angen i ni greu ymgyrch a fyddai’n cymell cynulleidfa’r DU i wylio mwy o raglenni teledu a ffilmiau tramor Netflix mewn ffordd a oedd yn newydd a heb ei wneud o’r blaen.

Y syniad oedd cadw at frand Netflix, ond dod â’r defnyddiwr i’r straeon hyn y bu cymaint o sôn amdanynt pan gawsant eu darlledu gyntaf. Y syniad oedd creu algorithm i anfon negeseuon testun a hysbysiadau at ddefnyddwyr yn seiliedig ar eu hoff raglenni tramor, i’w cymell i ymddiddori eto a gwylio rhaglen newydd. Gan greu hafan bwrpasol hefyd i gyflwyno pa wlad fyddai’n cael ei dangos ar What The F**X! yr wythnos honno.Website

Instagram