Millie Stockill
The Equal Formula


Final Major Project

The Equal Formula strive for an equal sponsorship opportunity for women in Formula One. The aim of the project is to raise awareness on the current lack of female representation that inhibits women from gaining the same opportunities as their male peers.

‘Always’ is an established company that sells sanitary products, working towards equality through their existing campaign #likeagirl poses an appropriate sponsor partnership to represent women in motorsports.

Using the visual language of sexist gatekeeping comments throughout the campaign highlights the reality of what women have to face as both fans and drivers. Spinning these comments to have a positive outcome to empower women who will have to drive whilst on their period highlights that this does not impact their performance.
Mae Equal Formula yn ceisio sicrhau cyfle cyfartal o ran nawdd i fenywod ym maes Fformiwla Un. Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth o’r diffyg cynrychiolaeth sydd gan fenywod ar hyn o bryd sy’n atal menywod rhag cael yr un cyfleoedd â’u cyfoedion gwrywaidd.

Mae ‘Always’ yn gwmni sefydledig sy’n gwerthu cynhyrchion mislif, gan weithio tuag at gydraddoldeb drwy eu hymgyrch bresennol #likeagirl ac mae’n bartner noddi priodol i gynrychioli menywod mewn chwaraeon moduro.

Mae defnyddio iaith weledol sylwadau porthgadw rhywiaethol drwy gydol yr ymgyrch yn tynnu sylw at realiti’r hyn y mae menywod yn gorfod ei wynebu fel cefnogwyr a gyrwyr. Mae gwyrdroi’r sylwadau hyn i gael canlyniad cadarnhaol i rymuso menywod a fydd yn gorfod gyrru yn ystod eu mislif yn dangos nad yw hyn yn effeithio ar eu perfformiad.


Are You The Missing Voice?


Design For Real Futures

Stroke Hub Wales aims to reduce the impact of strokes both in the long and short term through the use of creating programmes that can aid in the research and education that will go towards preventing strokes. Aphasia can cause difficulty with a range of methods of communicating such as speaking, understanding speech, reading and writing.

‘Are you the missing voice’ works to educate and support the younger audience who may lack knowledge of aphasia as the misconception that strokes mainly impact the older generation puts the younger generation at risk. Educating individuals through directing the user to the hubs created by Stroke Hub Wales ensures that young people are aware of the dangers of strokes is the goal of the campaign.
Nod Hwb Strôc Cymru yw lleihau effaith strôc yn y tymor hir a’r tymor byr drwy ddefnyddio rhaglenni creadigol a all helpu yn yr ymchwil a’r addysg a fydd yn cyfrannu at atal strôc. Gall mudandod achosi anhawster gydag amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu megis siarad, deall lleferydd, darllen ac ysgrifennu.

Mae ‘Are you the missing voice’ yn gweithio i addysgu a chynorthwyo’r gynulleidfa iau a allai fod heb wybodaeth am fudandod gan fod y camsyniad bod strôc yn effeithio ar y genhedlaeth hŷn yn bennaf yn peryglu’r genhedlaeth iau. Bydd yr ymgyrch yn ceisio addysgu unigolion drwy gyfeirio’r defnyddiwr at yr hybiau a grëwyd gan HwbWebsite

Instagram