Jenny Lin


Our Own Enemy


Final Major Project

Our Own Enemy aims to take you on a journey showcasing a series of stressful scenarios and its toxic effect on organs in human body. Experimenting with distorted typography and vibrant colour schemes, creating tension between stress factors and organs, connecting you & the design with heartfelt relatable moments, as well as alarming you on how stress damages your organ system. To help people relieve the stress, some everyday objects’ uses are altered as a humorous approach to help people re-imagine everyday objects to break the norm and have a laugh!
Nod Our Own Enemy yw mynd â chi ar daith sy’n arddangos cyfres o senarios sy’n peri straen a’i heffaith wenwynig ar organau’r corff dynol. Arbrofi gyda theipograffeg wedi’i hystumio a chynlluniau lliw bywiog, gan greu tensiwn rhwng ffactorau straen ac organau, gan eich cysylltu â’r dyluniad gydag eiliadau didwyll y gellir uniaethu â nhw, yn ogystal â’ch dychryn ynghylch sut mae straen yn niweidio’ch system organau. Er mwyn helpu pobl i leddfu’r straen, mae’r defnydd o rai gwrthrychau bob dydd yn cael ei newid fel dull doniol o helpu pobl i ail-ddychmygu gwrthrychau bob dydd, gan droi cefn ar y norm a chwerthin!

BBC Wild


D&AD Competition

BBC Wild is an extended learning platform that empowers kids of all backgrounds to be fearless of their learning journey, allowing kids to be motivated as they have the power to take control of their own learning, and learn at their own pace.

Children gets to pick their favourite animal as their own virtual pet, then it becomes the kid’s responsibility to raise and feed the pet with knowledge. It allows a fun smooth process that motivates children to be more responsible for their own learning effortlessly. The virtual pet directs kids to all BBC resources with recommended learning materials tailored to the kid’s school & age, and helps to find resources on specific topics through easy to understand daily life conversations.
Mae BBC Wild yn blatfform dysgu estynedig sy’n grymuso plant o bob cefndir i fod yn ddi-ofn ar eu taith ddysgu, gan ganiatáu i blant gael eu hysgogi gan fod y pŵer ganddynt i reoli eu dysgu eu hunain, a dysgu wrth eu pwysau.

Mae plant yn cael dewis eu hoff anifail fel eu hanifail anwes rhithwir eu hunain, yna cyfrifoldeb y plentyn yw magu a bwydo’r anifail anwes gyda gwybodaeth. Mae’n caniatáu proses esmwyth hwyliog sy’n cymell plant i fod yn fwy cyfrifol am eu dysgu eu hunain yn ddiymdrech. Mae’r anifail anwes rhithwir yn cyfeirio plant at holl adnoddau’r BBC gyda deunyddiau dysgu a argymhellir wedi’u teilwra i ysgol ac oedran y plentyn, ac mae’n helpu i ddod o hyd i adnoddau ar bynciau penodol drwy sgyrsiau bywyd bob dydd hawdd eu deall.Website

Instagram