George Spencer
HelloLingo


D&AD Competition

HelloLingo is a project for the D&AD competition which is a collaboration between Duolingo and HelloFresh. This concept celebrates world food and culture whilst giving people an exciting, practical way of learning. By reengaging with the Duolingo app, customers will be able to cook with foreign foods at home from all around the world and be able to read recipes in that language. Events such as live streams are available on the Duolingo app, as well as an annual pop up event which promotes this community, giving people more of a reason to learn with the Duolingo app again. Cooks and linguists will be able to cook simultaneously, meet new people, share culture and become confident in what they have learnt.
Mae HelloLingo yn brosiect ar gyfer y gystadleuaeth D&AD sy’n gydweithrediad rhwng Duolingo a HelloFresh. Mae’r cysyniad hwn yn dathlu bwyd a diwylliant y byd gan gynnig ffordd gyffrous ac ymarferol o ddysgu i bobl. Drwy ailgysylltu ag ap Duolingo, bydd cwsmeriaid yn gallu coginio gartref gyda bwydydd tramor o bob cwr o’r byd a gallu darllen ryseitiau yn yr iaith honno. Mae digwyddiadau fel ffrydiau byw ar gael ar ap Duolingo, yn ogystal â digwyddiad naidlen blynyddol sy’n hyrwyddo’r gymuned hon, gan roi mwy o reswm i bobl ddysgu gydag ap Duolingo eto. Bydd cogyddion ac ieithyddion yn gallu coginio ar yr un pryd, cwrdd â phobl newydd, rhannu diwylliant a dod yn hyderus yn yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu.


How Does the Work of Christopher Nolan Relate to Other Films with the Use of Narrative Structure and Time?


Dissertation Design

My dissertation design revolves around time narrative within the film industry and in particular, explores the work of Christopher Nolan. The main concept behind my dissertation was Nolan’s use of time narrative, how his films do not follow a chronological timeline but are fragmented, they can move forwards, backwards, slow down, speed up and can also jump through time. This dissertation design follows the same sort of structure, it is fragmented and has a similar style to his work. I talk about several movies directed by Christopher Nolan throughout this dissertation and compare and contrast some of the themes with other films and directors.
Mae dyluniad fy nhraethawd hir yn ymwneud â naratif amser yn y diwydiant ffilm ac mae’n archwilio gwaith Christopher Nolan yn benodol. Y prif gysyniad y tu ôl i’m traethawd hir oedd defnydd Nolan o naratif amser, sut nad yw ei ffilmiau’n dilyn llinell amser gronolegol. Yn hytrach maen nhw’n dameidiog, gallant symud ymlaen, yn ôl, arafu, cyflymu a neidio drwy amser hefyd. Mae dyluniad y traethawd hir hwn yn dilyn yr un math o strwythur, mae’n dameidiog ac mae ganddo arddull debyg i’w waith. Rwy’n siarad am sawl ffilm a gyfarwyddwyd gan Christopher Nolan yn y traethawd hir hwn drwyddo draw ac yn cymharu ac yn cyferbynnu rhai o’r themâu â ffilmiau a chyfarwyddwyr eraill.Website

Instagram