Florrie Hardman


Botany Being


Final Major Project

Botany Being is a proposition that promotes and supports human - plant contact. By providing an atmosphere that promotes people to develop their own knowledge and awareness of how houseplants affect their health, encouraging a healthier lifestyle to be developed. With people spending 80%-90% of their time indoors, creating a space in which promotes creativity and productiveness has never been more important. It has been proven that plants have the most important role to play within rooms. So with the audience being able to collaboratively participate with the vibrant and exciting outcomes they can build their own botanical space.
Mae Botany Being yn gynnig sy’n hyrwyddo ac yn cefnogi cyswllt rhwng pobl a phlanhigion. Drwy ddarparu awyrgylch sy’n cymell pobl i ddatblygu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth eu hunain o sut mae planhigion mewn tai yn effeithio ar eu hiechyd, gan annog datblygu ffordd iachach o fyw. Gyda phobl yn treulio 80%-90% o’u hamser dan do, ni fu creu lle i hyrwyddo creadigrwydd a chynhyrchu erioed cyn bwysiced. Profwyd bod gan blanhigion rôl bwysig tu hwnt i’w chwarae mewn ystafelloedd. Felly gyda’r gynulleidfa’n gallu cymryd rhan ar y cyd â’r deilliannau bywiog a chyffrous gallant adeiladu eu gofod botanegol eu hunain.

Exploring Traditional Methods
of Printmaking.


Dissertation Design

LThis project celebrates the work of my dissertation through a creative and organic style. It presents the topic of printmaking through a tangible and meaningful editorial. The publication works to use and incorporate visuals that represent traditional methods within a digital way, through using a range of paper and objects to bring this body of writing to life. Through graphically creating my dissertation I have been able to become prouder of my work.
Mae’r prosiect hwn yn dathlu gwaith fy nhraethawd hir drwy arddull greadigol ac organig. Mae’n cyflwyno’r pwnc o wneud printiau drwy ddarn golygyddol diriaethol ac ystyrlon. Mae’r cyhoeddiad yn gweithio i ddefnyddio ac ymgorffori delweddau sy’n cynrychioli dulliau traddodiadol mewn ffordd ddigidol, drwy ddefnyddio amrywiaeth o bapur a gwrthrychau i ddod â’r corff hwn o ysgrifennu’n fyw. Trwy greu fy nhraethawd hir yn raffigol rydw i wedi gallu dod yn fwy balch o’m gwaith.Website

Instagram