Erin Evans


Mynegi


Final Major Project

For my final major project, I decided to use a mix of service design and marketing strategies to create a new service in my local county, Denbighshire. Mynegi is a service that will help and introduce older people over the age of 65 to Art therapy, and the benefits it has. The service will be a flexible one that can be offered through an in-person session, or at home with all the supplies delivered to you through your letterbox. Both modes of sessions will help explain how art therapy works and then a workshop that will help the individuals express any feelings or worries through an art therapy activity. Each session will have a different activity and hopefully, have a positive impact.
Ar gyfer fy mhrosiect mawr terfynol, penderfynais ddefnyddio cymysgedd o strategaethau marchnata a dylunio gwasanaethau i greu gwasanaeth newydd yn fy sir leol, Sir Ddinbych. Mae Mynegi yn wasanaeth a fydd yn helpu ac yn cyflwyno pobl hŷn dros 65 oed i therapi celf, a’i fanteision. Bydd y gwasanaeth yn un hyblyg y gellir ei gynnig drwy sesiwn wyneb yn wyneb, neu gartref gyda’r holl gyflenwadau’n eich cyrraedd drwy’r post. Bydd y ddau fath o sesiwn yn helpu i egluro sut mae therapi celf yn gweithio ac yna ceir gweithdy a fydd yn helpu’r unigolion i fynegi unrhyw deimladau neu bryderon drwy weithgaredd therapi celf. Bydd gan bob sesiwn weithgaredd gwahanol a’r gobaith yw y byddant yn cael effaith gadarnhaol.

Duolingo


D&AD Competition

I decided on the Duolingo brief when looking at all the D&AD briefs. I wanted to create something that would stand out to previous and current users, and something that they would benefit from. Therefore I’ve created a campaign that targets Brits who go abroad to Spain on their holiday, as Spain is the most visited holiday destination for Brits. The campaign brings comedy and humor by using the name ‘Don’t be a Brit abroad’. The campaign consists of Duolingo-inspired illustrations that give you that holiday feeling, these are placed on billboards and posters to try and advertise the new item Duolingo is offering for their users. The new item is a small pocket handbook that has the basic and necessary Spanish words that you would need on holiday to help you not be ‘a brit abroad’.
Penderfynais ar friff Duolingo wrth edrych ar yr holl friffiau D&AD. Roeddwn i am greu rhywbeth a fyddai’n hoelio sylw defnyddwyr blaenorol a phresennol, ac yn rhywbeth y byddent yn elwa ohono. Felly rydw i wedi creu ymgyrch sy’n targedu Prydeinwyr sy’n mynd dramor i Sbaen ar eu gwyliau, gan mai Sbaen yw’r gyrchfan wyliau yr ymwelir â hi fwyaf gan Brydeinwyr. Mae’r ymgyrch yn cynnig comedi a hiwmor drwy ddefnyddio’r enw ‘Don’t be a Brit abroad’. Mae’r ymgyrch yn cynnwys darluniau a ysbrydolwyd gan Duolingo sy’n rhoi’r teimlad hwnnw o wyliau i chi. Maen nhw’n cael eu rhoi ar hysbysfyrddau a phosteri i geisio hysbysebu’r eitem newydd mae Duolingo yn ei chynnig i’w defnyddwyr. Llawlyfr poced bach yw’r eitem newydd, sydd â’r geiriau Sbaeneg sylfaenol ac angenrheidiol y byddai eu hangen arnoch ar wyliau i’ch helpu i beidio â bod yn ‘brit abroad’.Website

Instagram