Conor Newton-Collins


The Rabbit Hole


Final Major Project

“The Rabbit Hole” is a comic book-inspired editorial piece I developed to highlight some of the dangers and consequences of becoming addicted to conspiracy theories. My project’s goal is to develop a comic book that uses humour and illustration to tell a story about the serious consequences of conspiracies and misinformation on my protagonist character. In my graphic novel, colour plays an important part in portraying the impact of disinformation on the main character. The increased use of red signifies an increase in false information that the protagonist believes to be true, as well as the lethal anxiety cycle that comes with conspiracy theories. This is visible in the protagonist’s relationships with the people and surroundings around him, with minor changes as the story progresses.
Mae “The Rabbit Hole” yn ddarn golygyddol wedi’i ysbrydoli gan lyfr comig a ddatblygais i dynnu sylw at rai o beryglon a chanlyniadau mynd yn gaeth i ddamcaniaethau cynllwyn. Nod fy mhrosiect yw datblygu llyfr comig sy’n defnyddio hiwmor a darlunio i adrodd stori am ganlyniadau difrifol cynllwynion a chamwybodaeth ar fy mhrif gymeriad. Yn fy nofel raffig, mae lliw yn chwarae rhan bwysig wrth bortreadu effaith camwybodaeth ar y prif gymeriad. Mae’r defnydd cynyddol o goch yn dangos cynnydd mewn gwybodaeth ffug y cred y prif gymeriad sy’n wir, yn ogystal â’r cylch pryder marwol a ddaw gyda damcaniaethau cynllwyn. Mae hyn i’w weld ym mherthynas y prif gymeriad â’r bobl a’r amgylchoedd o’i gwmpas, gyda mân newidiadau wrth i’r stori fynd rhagddi.

Encipher Life


Design for Real Futures

Enchipher Life is a coding programme for girls that attempts to encourage creativity and participation via problem solving and digital interaction. The box includes a game that introduces girls to simple coding, augmented reality, problem solving, and much more. The box would be distributed to families or schools and would be a fun, unique way of educating young girls about a subject that is frequently portrayed as dull. One of the numerous ways I want to engage the target audience is through the joy of opening a new package. Implementing augmented reality playable characters, for example, provides a strong digital link between the game and the device. Scanning question cards are fun to use and a fantastic method to learn.
Mae Enchipher Life yn rhaglen godio ar gyfer merched sy’n ceisio annog creadigrwydd a chyfranogiad drwy ddatrys problemau a rhyngweithio digidol. Mae’r bocs yn cynnwys gêm sy’n cyflwyno merched i godio syml, realiti estynedig, datrys problemau, a llawer mwy. Byddai’r bocs yn cael ei ddosbarthu i deuluoedd neu ysgolion a byddai’n ffordd hwyliog, unigryw o addysgu merched ifanc am bwnc sy’n cael ei bortreadu fel un diflas yn aml. Un o’r ffyrdd niferus rydw i am ymgysylltu â’r gynulleidfa darged yw drwy’r llawenydd o agor pecyn newydd. Mae gweithredu cymeriadau realiti estynedig y gellir eu chwarae, er enghraifft, yn darparu cyswllt digidol cryf rhwng y gêm a’r ddyfais. Mae sganio cardiau cwestiynau’n hwyl ac yn ddull gwych o ddysgu.Instagram

Website