Carolina De Freitas


This Could Be Your Sister


Final Major Project

'This Could Be Your Sister' is a campaign that focuses on creating a personal link with its target audience and prompting them to question their own actions and behaviour regarding consent and the objectification of women. The campaign consists of a selection of strong imagery, social media presence, and a focus on giving victims of sexual harassment a voice through a booklet that contains a selection of stories and experiences.
Mae 'This Could Be Your Sister' yn ymgyrch sy'n canolbwyntio ar greu cyswllt personol â'i chynulleidfa darged a'u hannog i gwestiynu eu gweithredoedd a'u hymddygiad eu hunain o ran caniatâd a gwrthrychedd menywod. Mae’r ymgyrch yn cynnwys detholiad o ddelweddaeth gref, presenoldeb cyfryngau cymdeithasol, a ffocws ar roi llais i ddioddefwyr aflonyddu rhywiol trwy lyfryn sy’n cynnwys detholiad o storïau a phrofiadau.


Loading...


Design for Real Futures

'Loading' Is a campaign that persuade our audience of young girls to feel supported, confident, and that they belong in Computer Science in order to further encourage them to study and work in stem field. This campaign uses a variety of outcomes from interactive posters, to social media filters, and stickers, to attempt to create and drive conversation amongst the target audience and empower them through the use of role models.
'Loading’ yw Ymgyrch sy'n perswadio ein cynulleidfa o ferched ifanc i deimlo eu bod yn cael eu cefnogi, yn hyderus, a'u bod yn perthyn i Gyfrifiadureg er mwyn eu hannog ymhellach i astudio a gweithio ym maes STEM. Mae'r ymgyrch hon yn defnyddio amrywiaeth o ganlyniadau o bosteri rhyngweithiol, i hidlwyr cyfryngau cymdeithasol, a sticeri, i geisio creu a sbarduno sgwrs ymhlith y gynulleidfa darged a'u grymuso trwy ddefnyddio modelau rôl.Website

Instagram